Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Jenny:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JENNY B.V., die statutair gevestigd is te Gent en kantoorhoudend te Hoogpoort 57/1 9000 Gent België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0762.458.107, opererend onder de handelsnaam Jenny.

Klant(en):
Een persoon die een overeenkomst heeft gesloten met Jenny.
Klantenovereenkomst: De overeenkomst tussen Jenny en een klant.

Klanten voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden, die gepubliceerd zijn op de website van Jenny en tijdens de eerste inschrijving van een klant worden bekendgemaakt.

Krediet:
De door een klant via de website aangekocht krediet is het tegoed om binnen de termijn een les bij Jenny in te boeken en/of te volgen. Deze hebben een verschillende levenstermijn die op voorhand duidelijk worden aangegeven. 

Les:
Elke les gegeven door of namens Jenny in de studio van Jenny of een externe locatie waar Jenny organisator is.  

Persoonsgegevens:
Alle gegevens verstrekt door een klant aan Jenny zoals weergegeven in de klanten overeenkomst.

Studio:
Jenny gevestigd in de Hoogpoort 57/1 9000 Gent, zoals weergegeven op de website. Kan in de toekomst uitbreiden naar andere centra.

Termijn:
De termijn is de periode vanaf de aankoop van een krediet waarbinnen het recht van een deelnemer bestaat op deelname aan een les dan wel een beperkt aantal lessen.

Website:
De website van Jenny, www.jenny.be 

Artikel 2 – Algemeen

2.1
Iedere klant is verplicht kennis te nemen van de voorwaarden van Jenny. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Jenny en een klant is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden.

2.2
De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn strikt persoonlijk.

2.3
Jenny behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de openingstijden, de tijden van de lessen, het aantal lessen en tarieven te wijzigen.

2.4
Jenny behoudt zich tevens het recht voor klanten te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem of van de faciliteiten van Jenny.

2.5
Het dragen van sportkleding en sokken is verplicht. Het is verplicht tijdens de les fietsschoenen voor SPD pedalen te dragen. Jenny klanten kunnen zonder meerprijs  gebruik maken van fietsschoenen die ter plekke beschikbaar worden gesteld. Het is toegestaan om eigen fietsschoenen mee te brengen die compatibel zijn met het SPD systeem.

2.6
Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht. Deze zijn kosteloos ter beschikking bij Jenny. 

2.7
Jenny is rookvrije studio. Er is wel een rookmachine aanwezig in de zaal maar deze functioneert op waterstof basis en is dus niet schadelijk tijdens het sporten.

2.8
Jenny behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen of dagen waarop verbouwd wordt de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten.

2.9
Kinderen jonger dan 15 jaar hebben geen toegang tot Jenny, met uitzondering van kinderen onder begeleiding van hun ouders. Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de studio is op eigen risico.

2.11
Huisdieren zijn bij Jenny niet toegelaten.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1
Deze klanten voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Jenny en een klant die een krediet heeft aangeschaft en/of deelneemt aan een les, aangeboden en/of verzorgd door Jenny en/of een door een klant aangeschaft krediet.

3.2
Zowel door aanschaf van een krediet, alsook door deelname aan een les verklaart de klant zich akkoord met deze klanten voorwaarden.

3.3
Alle bedingen in deze klanten voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Jenny en alle personen die voor Jenny werkzaam zijn en/of door Jenny zijn ingeschakeld.

3.4
Afwijkingen van deze klanten voorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3.5
Jenny kan deze klanten voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Op verzoek wordt een exemplaar van de klanten voorwaarden verstrekt.

Artikel 4 – Klantenovereenkomst

4.1
De klanten overeenkomst tussen de klant en Jenny komt tot stand op het moment dat de (a) klant alle verzochte informatie zoals weergegeven in de klanten overeenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend, (b) door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een klant, of (c) de klant gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van Jenny dan wel heeft deelgenomen aan een les. Een klantenovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform aan artikel 5 van deze klanten voorwaarden opzegbaar.

4.2
Tijdens dan wel direct na de registratie ontvangt een klant een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van Jenny.

4.3
De door de klant ingevulde klantenovereenkomst en deze klanten voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Jenny en de klant en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

4.4
De klant zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Jenny aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de klanten overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Jenny worden verstrekt.

4.5
Een overeenkomst tussen Jenny en een klant bestaat uit één of meerdere krediet(en), die gedurende de termijn recht geeft op deelname aan een (beperkt aantal) les(sen). Kredieten zijn derhalve beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een klant op de website. Als een krediet en/of een bundel van kredieten is verlopen of verbruikt, kan een klant zich niet meer aanmelden voor een les.

4.6
Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een krediet of een beurtenkaart met schriftelijke instemming van Jenny worden verlengt. Jenny heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot verlenging wordt ingewilligd.

4.7
Een krediet en/of beurtenkaart loopt automatisch af. Een krediet en/of beurtenkaart word(t)(en) niet stilzwijgend verlengd.

4.8
De klanten overeenkomst is persoonsgebonden en de klant is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze klanten voorwaarden gesloten klantenovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

4.9
Indien een klant een klanten overeenkomst met Jenny heeft afgesloten, dan is de klant gerechtigd om gedurende veertien dagen na het ondertekenen van de met Jenny gesloten klanten overeenkomst te herroepen.

4.10
Indien de klant de overeenkomst conform aan artikel 4.9 herroept, dan ontvangt de klant alle door de klant aan Jenny gedane betalingen retour, tenzij de klant reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Jenny heeft betreden.

4.11
Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen kanten overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jenny. Wijziging van een klanten overeenkomst kan voor een klant kosten met zich meebrengen.

Artikel 5 – Prijzen en betaling 

5.1
De actuele prijzen van één krediet/les dan wel een beurtenkaart staan op de website. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde kredieten en/beurtenkaarten. 

5.2
Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem of ter plekke op locatie van Jenny. Een krediet en een beurtenkaart dienen ineens vooraf te worden betaald.

5.3
Betalingen die reeds door de klant zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de klant in de zin van artikel 4.6.

5.4
Jenny behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en te wijzigen.

5.5
Indien de faciliteiten van Jenny niet of niet volledig kunnen worden gebruikt als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de macht van Jenny, zullen de door de klant verschuldigde kosten voor het gebruik van de faciliteiten van Jenny niet worden, gerestitueerd.

5.6
Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nooit rechten worden ontleend.

Artikel 6 – Deelname, afzeggen en verzetten van lessen 

6.1
Een klant dient zich voorafgaand aan een les aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmelding platform of ter plekke op locatie. Zonder aanmelding heeft de klant geen recht op deelname aan een les. 

6.2
Een klant kan zich tot uiterlijk twaalf uur voor aanvang van een les nog uitschrijven. Zonder en/of bij niet-tijdige uitschrijving wordt één krediet in rekening gebracht. 

6.3
Jenny is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder kennisgeving van reden(en) aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website. 

6.4
Jenny heeft tot het tijdstip van aanvang van een les het recht een les bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval wordt er bij de klant in rekening gebrachte krediet terugbetaald. 

6.5
Buitengewone omstandigheden leveren voor Jenny altijd overmacht op en ontheffen Jenny van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Jenny ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

6.6
Indien een klant zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een les daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Jenny van de les worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant. 

6.7
Jenny wil graag iedereen een plekje geven. Wordt er twee keer (of vaker) binnen twee weken te laat geannuleerd, dan kan Jenny de maatregel toepassen dat er twee (2) weken niet online kan worden ingepland én dat alle afspraken uit de agenda worden verwijderd. 

6.8
Indien een klant een reserveplaats heeft gereserveerd, ontvangt de klant een email als er een half uur (30 minuten) voor aanvang van de les toch geen plaats is vrijgekomen. Heeft een klant geen email ontvangen en is de klant niet op komen opdagen, dan vervalt deze les en wordt één (1) krediet in rekening gebracht. 

Artikel 7 – Krediet 

7.1
Bij iedere beurtenkaart staat omschreven hoe vaak gebruik kan worden gemaakt van de lessen gedurende de termijn die bij desbetreffende beurtenkaart past. Lessen die niet zijn genoten gedurende de termijn komen automatisch te vervallen. De klant krijgt voor het vervallen van zijn beurten wel nog een waarschuwing via email. 

7.2
Eén krediet geeft recht op deelname aan één les. Tenzij anders vermeld op de website.

Artikel 8 – Opzegging klanten overeenkomst 

8.1
De klant kan de klanten overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk opzeggen. Jenny zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de klant aan de klant binnen veertien dagen een bevestiging toesturen. Mocht de klant deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de klant onmiddellijk contact op te nemen met Jenny, bij gebreke waarvan Jenny ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden. 

8.2
Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de klant kan de klantenovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet. 

8.3
Jenny heeft het recht om de klanten overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
– De klant zich naar de mening van Jenny schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;
– Als de klant de regels van Jenny stelselmatig overtreedt; of
– Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de klant gebruik maakt van de beurtenkaart van een andere klant.
– De klant op andere wijze schade toebrengt aan Jenny.

Artikel 9 – Risico en Aansprakelijkheid 

9.1
Het gebruik van de faciliteiten in de studio van Jenny voor onder meer, doch niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig(e) les, trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Jenny is geheel voor eigen rekening en risico van de klant.

9.2
De klant is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. De klant is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie. 

9.3
Zowel Jenny als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de klant en/of derden. 

9.4
Jenny en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant en/of derden. 

9.5
De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Jenny, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de klant. 

9.6
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Jenny en ieder ander van wiens hulp Jenny gebruik maakt bij de uitvoering van de klantenovereenkomst. 

Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy beleid 

10.1
Iedere klant is zich bewust van de Privacy Policy zoals gepubliceerd op de website, door akkoord te gaan met deze klant voorwaarden gaat de klant ook akkoord met de bovengenoemde Privacy Policy. 

Artikel 11 – Klachten

11.1
Een klant dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Jenny zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Jenny te melden, en uiterlijk binnen veertien dagen nadat de klant de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt via email op het volgende emailadres: info@jenny.be gemeld en omschreven. 

11.2
De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen. 

11.3
Jenny beantwoordt de door de klant ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Jenny verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan de klant na de constatering hiervan. 

11.4
Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil als bedoeld in artikel 13.4 van deze klanten voorwaarden. 

Artikel 12 – Website 

12.1
De verstrekte informatie op de website is uitsluitend bestemd voor algemene
informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

12.2
Hoewel Jenny de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Jenny niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De klant doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de persoonsgegevens, tenzij er aan de zijde van Jenny sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1
Deze klanten voorwaarden zijn van kracht met ingang van 28 juni 2021. 

13.2
Van deze klanten voorwaarden kan alleen worden afgeweken, indien dat schriftelijk door Jenny is bevestigd. 

13.3
In het geval dat enige bepaling in deze klanten voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Jenny en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of de vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

13.4
Iedere rechtsverhouding met Jenny wordt beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen tussen de klant en Jenny die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in Gent.